vervolg

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Credam B.V., gevestigd te IJmuiden en opdrachtgevers tot het verrichten van incasso werkzaamheden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn aangegaan.
Onlosmakelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden is het tarievenoverzicht Credam B.V. Het tarievenoverzicht wordt periodiek aangepast. Ook op lopende overeenkomsten, c.q. opdrachten is steeds de meest reguliere versie van toepassing.

2. Definities
Credam B.V., gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen, aan de Zeeweg 240,
Cliënten: alle opdrachtgevers die geen tussenpersoon zijn.

3. Verstrekking en aanvaarding opdrachten
3.1 Een aan Credam verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit schriftelijk aan de opdrachtgever is bevestigd, dan wel wanneer Credam met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De uitvoering van de opdracht wordt in ieder geval geacht te zijn aangevangen wanneer Credam zich ten opzichte van derden heeft gedragen als opdrachtnemer.

3.2 Alle door Credam gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Het doen van een aanbod verplicht Credam niet tot acceptatie van de opdracht. Credam behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.3 Credam is gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden op te schorten indien de opdracht door de opdrachtgever niet schriftelijk is verstrekt. Voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit deze vertraging is Credam niet aansprakelijk.
4. Verplichtingen Credam
4.1 Credam zal, bij alle door haar aanvaarde opdrachten zich verplichten tot het doen van de benodigde inspanningen.
4.2 Credam draagt zorg voor geheimhouding van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en zal aan derden geen informatie verschaffen over de inhoud van de opdracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever.
4.3 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en betrouwbaarheid van de aan Credam verstrekte informatie; Credam is nimmer gehouden de door de opdrachtgever verstrekte informatie op juistheid en betrouwbaarheid te controleren.
4.4 Credam zal zich houden aan de geldende privacyregelgeving. Derhalve zal Credam zich onthouden van het doorgegeven van verkregen gegevens indien zij daarmee in strijd met de privacyregelgeving zou handelen.
4.5 Credam verplicht zich jegens haar opdrachtgevers alle gemaakte kosten, in beginsel en voor zover wettelijk toelaatbaar, te verhalen op de wederpartij.
4.6 Credam is gerechtigd derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder of een advocaat, in te schakelen bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. De daarmee gemoeide kosten zullen door Credam als verschotten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
5. Verplichtingen opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. Opdrachtgever machtigt Credam tot het inwinnen van verhaalsinformatie, het starten van een gerechtelijke procedure ter verkrijging van een vonnis, alsmede het tenuitvoerleggen van het vonnis door alle middelen rechtens.

5.2 De werkzaamheden en rechtsmaatregelen zullen steeds geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.3 Indien sprake is van meerdere opdrachtgevers, geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen jegens Credam.

5.4 In het geval dat aan Credam een niet nader omschreven opdracht wordt verstrekt om incassowerkzaamheden te verrichten en/of het nodige te doen teneinde betaling van executoriale titels te verkrijgen, staat het Credam vrij om betalingsregelingen met schuldenaren te treffen in principe met een looptijd voor ten hoogste zes maanden, tenzij tussen Credam en opdrachtgever anders is overeengekomen.  
6. Beëindiging werkzaamheden
6.1 Credam is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen indien de opdrachtgever buiten Credam om een regeling dan wel schikking met debiteur treft, dan wel indien opdrachtgever niet reageert op berichten van Credam’.
6.2 Credam is gerechtigd haar werkzaamheden te beëindigen ingeval van duidelijke aanwijzingen van onvoldoende dan wel verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever.
6.3 Bij beëindiging op grond van 6.1 of 6.2 is Credam gerechtigd af te wikkelen als ware de vordering volledig geïncasseerd.
6.4 Credam is gerechtigd om niet nader aan te geven redenen, haar werkzaamheden te beëindigen. In dat geval is Credam gerechtigd om alle tot dan toe gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. Over de eventueel ontvangen bedragen, op rekening van Credam, dan wel opdrachtgever, is Credam gerechtigd om incassokosten zoals vermeld in het tarievenoverzicht aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.5 In geval van beëindiging van enige lopende overeenkomst tussen Credam en opdrachtgever zal geen restitutie plaatsvinden van reeds gefactureerde en betaalde tarieven.
7. Basisvergoeding
7.1 Voor de door Credam te verrichten incasso-werkzaamheden zal aan cliënten, over het geïncasseerde bedrag, een provisie in rekening worden gebracht conform rapport Voorwerk II. Indien door wijzigingen in recht en gebruik een ander tarief zal gelden, zal dat tarief in rekening worden gebracht.
7.2 Credam heeft voorts het recht het haar toekomende ingevolge dit artikel aan cliënten in rekening te brengen, indien cliënten buiten Credam om met de schuldenaar een regeling of schikking hebben getroffen, de opdracht tot incasso intrekken, Credam – ondanks rappel – zonder bericht laat of indien Credam voor of tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden duidelijke aanwijzingen heeft ontvangen met betrekking tot onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de cliënt.
8. Voorschotten
Credam is niet gehouden de opdracht verder uit te voeren dan wel aan derden opdrachten te verstrekken zolang aan voornoemd voorschot niet is voldaan.
9. Tussentijdse afdrachten
9.1 Credam zal, op verzoek van de opdrachtgever, overgaan tot het doen van afdrachten indien Credam een bedrag van € 750,00 of meer onder zich heeft ten behoeve van de opdrachtgever.
9.2 De hierboven genoemde afdracht zal plaatsvinden uiterlijk 14 dagen na de door Credam aangekondigde afdracht.
9.3 Ter bepaling of de opdrachtgever gerechtigd is tot een (tussentijdse) afdracht als bedoeld in lid 1, heeft te gelden dat alle aan Credam gedane betalingen door of namens debiteur eerst strekken in mindering op door Credam gemaakte en voor rekening van opdrachtgever komende kosten in alle dossiers die Credam ten behoeve van opdrachtgever uitvoert. Opdrachtgever is gerechtigd tot een afdracht wanneer de ontvangsten op portefeuille niveau de gemaakte kosten op portefeuille niveau het met in lid 1 genoemde bedrag overstijgen.
9.4 Credam is aan opdrachtgever geen rente verschuldigd over de van of namens debiteur ontvangen gelden.
10. Betalingen
10.1 De opdrachtgever dient de declaratie van Credam binnen veertien dagen na dagtekening van deze declaratie aan Credam te voldoen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Credam heeft het recht haar werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever op enig moment in verzuim komt met de betaling.
10.2 Vanaf de datum van het verzuim is de opdrachtgever aan Credam een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand alsmede buitengerechtelijke incassokosten conform rapport Voorwerk II. Indien door wijzigingen in recht en gebruik een ander tarief zal gelden, zal dat tarief in rekening worden gebracht.
11.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft met betrekking tot een declaratie, dient de opdrachtgever dit bezwaar schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie aan Credam kenbaar te maken.
11.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van de op hem rustende verplichtingen op te schorten op grond van een ingediend bezwaar.
11.5 Credam is gerechtigd om door een opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met de door hun in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden ongeacht de schuldeiser.
11.6 Credam is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 9.12. Aansprakelijkheid
12.1 Ten aanzien van incasso-opdrachten heeft Credam een inspanningsverplichting. Credam kan nimmer aan een resultaatsverplichting worden gehouden.
12.2 Credam is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgevers of derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verstrekte opdracht, tenzij de schade kan worden toegerekend wegens opzet of grove schuld.
12.3 Credam is nimmer aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege Credam ingeschakelde derden.
12.4 Credam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens indien en voor zover de door Credam afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomende gevallen aanspraak op een vergoeding geeft.
12.5 Opdrachtgever is verplicht om Credam in de gelegenheid te stellen door haar gemaakte fouten, onzorgvuldigheden en nalatigheden zelf te herstellen, ongedaan te maken, de prestatie te completeren en/of schade te verminderen.
13. Retournering dossierstukken
13.1 In beginsel is Credam niet verplicht de voor een incasso-opdracht ter beschikking gestelde stukken aan de opdrachtgever te retourneren
13.2 Grossen van executoriale titels en onderhandse en authentieke akten zullen bij de afwikkeling van het dossier aan de opdrachtgever worden toegezonden.
13.3 Credam is verplicht alle overige stukken voor een periode van twee maanden na dagtekening van de afwikkeling te bewaren. Na deze periode kan de opdrachtgever geen stukken meer opeisen.
14 Slotbepalingen
14.1 Alle tarieven genoemd in deze voorwaarden, dan wel enig ander document afkomstig van Credam zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
14.2 De tarieven mogen jaarlijks worden aangepast met het van overheidswege vastgestelde indexcijfer voor gezinsconsumptie. Dit geldt eveneens bij mogelijke wijziging in relevante wet- en regelgeving, dan wel economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen. Bij wijziging van de tarieven, wijziging gerelateerd aan het hiervoor genoemde indexcijfer daarbuiten gelaten, is de opdrachtgever gerechtigd binnen een maand na mededeling tariefsverhoging, lopende overeenkomsten schriftelijk te ontbinden. Credam zal vervolgens afwikkelen conform de bepalingen opgenomen in deze voorwaarden. 
14.3 Alle geschillen voortvloeiende uit, of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen naar Nederlands recht worden beslist door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Credam BV.
14.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem en zullen, op verzoek, schriftelijk worden toegezonden.

usp

Vrijblijvend Gesprek


Uiteraard kunt u te allen tijde contact opnemen met Credam om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie.


lees verder verder

Voor wie werken wij


Credam werkt thans oa voor Transportbedrijven, IT organisaties, Groothandels, maar sluit uiteraard in basis geen enkel branche uit. Indien u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor u of voor de branche waarin u werkzaam bent, dan maken wij graag een afspraak met u.


lees verder verder